Privacybeleid

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de binnenkijker, integratieve kindercoaching, counseling & ouderbegeleiding door Lilian ten Hove, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KVK) onder de handelsnaam de binnenkijker.coach met KVK-nummer 82117470. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). De binnenkijker, integratieve kindercoaching, counseling & ouderbegeleiding, gevestigd aan de Wateringweg 119 in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De binnenkijker, integratieve kindercoaching, counseling & ouderbegeleiding staat onder beheer van Lilian ten Hove, en is te bereiken via:


Verwerking persoonsgegevens

De binnenkijker, integratieve kindercoaching, counseling & ouderbegeleiding verwerkt persoonsgegevens van jou en je kind omdat je gebruikmaakt van integratieve kindercoaching/ counseling en/of ouderbegeleiding en/of omdat ze door jouzelf zijn verstrekt:


De integratieve coach/counselor heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zij heeft als enige toegang tot je dossier en draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. 

De gegevens uit het dossier van je kind kunnen uitsluitend voor de volgende doelen worden gebruikt:


Gegevens verstrekken aan derden
De binnenkijker, interatieve kindercoaching, counseling & ouderbegeleiding zal de persoonsgegevens van haar gebruikers uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging
De binnenkijker, interatieve kindercoaching, counseling & ouderbegeleiding neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met lilian@debinnenkijker.com.

Wijziging van deze privacyverklaring
De binnenkijker, interatieve kindercoaching, counseling & ouderbegeleiding behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in maart 2021. 

Klachtenprocedure
Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Binnenkort vind je op deze plek informatie over de beroepsvereniging waarbij de binnenkijker, interatieve kindercoaching, counseling & ouderbegeleiding is aangesloten.